Ekspedeerimine
Dec 14, 2023

Mis on ohtlikud kaubad?

Ohtlikud või riskantsed kaubad on esemed või ained, mis võivad ohustada tervist, ohutust või keskkonda

Mis on ohtlikud kaubad

Ohtlikud või riskantsed kaubad on esemed või ained, mis võivad ohustada tervist, ohutust või keskkonda, eriti kui neid ei käsitleta ega pakita nõuetekohaselt. Klassikaline näide on liitiumakud, mis võivad teatud tingimustel kergesti üle kuumeneda ja süttida.

Ohtlikud kaubad võivad olla tahked ained, vedelikud või gaasid. Need võivad olla puhtad kemikaalid, ainete segud, valmistatud tooted või üksikud tooted. Need on klassifitseeritud vastavalt võimaliku ohu tüübile, nt tuleohtlikud, mürgised, plahvatusohtlikud, radioaktiivsed jne.

ÜRO (ÜRO) on loonud universaalse süsteemi ohtlike kaupade klassifitseerimiseks, pakendamiseks, märgistamiseks ja sildistamiseks, et hõlbustada nende ohutut vedu.

Ohtlikke kaupu on üheksa klassi, lisaks mõned alamklassid. Ohtlikud kaubad on nimetatud konkreetsete UN numbritega, mida tuleb kasutada deklaratsiooni vormis ning pakendamisel ja märgistamisel.

Ohtlikud ained:

Ohtlikud kaubad on ained või esemed, mis kujutavad ohtu inimelule, tervisele, varale, keskkonnale või transpordivahendile. 

Suurt osa ohtlike ained kasutame me igapäevaselt. Transpordis, aga rakenduvad  selliste toodete vedamiseks riiklikud ja rahvusvahelised erinõuded.

Ohtlikud ained on jaotatud üheksasse klassi, kusjuures ühte ja samasse klassi on grupeeritud ühesuguste ohtlike omadustega keemilised ained. Klassidel on ka oma alamklassid, kus ained on vastavalt ohtlikkusele jaotatud veel gruppidesse.


Ohuklass 1: Lõhkeained - lisaks kasutatakse  veel 6 alamklassi 1.1-1.6 ning lisaks sobivus gruppe. 

Plahvatusohtlikud ohtlikud kaubad on näiteks laskemoon/padrunid, ilutulestikud/pürotehnika, raketid, lõhkekübarad/detonaatorid, süütenöörid, praimerid, lõhkelaengud (lõhkamine, lammutamine jne), detoneeriv nöör, süütajad, raketid, trinitrotolueen (TNT).

Ohuklass 2 Gaasid  - alamklassidesse jaotatakse need lisaohu järgi: 2.1 – tuleoht; 2.2 –  puuduvad lisaohud ja 2.3 – mürgisus.

Gaaside nimistus on nii surugaasid, vedeldatud gaasid kui ka aerosoolid, mille puhul kasutatakse gaasi mõjuaine transportimiseks.

Ohuklass 3: Tuleohtlikud vedelikud - tuleohtlikud vedelikud, näiteks liimid, lahustid, värvid ja kütused. Kodustest asjadest kuuluvad siia klassi tihti ka parfüümid, küünelakid või kanged alkoholjoogid (alkoholisisaldusega üle 70%). See on üks levinumaid ohuklasse.

Klass 4.1 / 4.2 / 4.3 - Kergesti süttivad tahked ained

Igasugused tahked ained, mis väga kergesti süttivad. Samuti kuuluvad siia alla isesüttivad ained ning ained, mis veega reageerides tekitavad põlemisohtlikke gaase ning suurendavad sellega süttimisohtu.

Klass 5.1 / 5.2 - Oksüdeerivad ained. Ained, mis sisaldavad hapnikku ja soodustavad tule- ja plahvatusohtu ja sageli olla ka söövitavad.

Pakendigrupp:

Klassile 5.1 on määratud pakkerühm, mis näitab ohutaset:

I pakendigrupp Kõrget ohtu kujutavad ained

II pakendigrupp Keskmise ohuga ained

III pakendigrupp Madala ohuga ained

Klass 6.1 /6.2 - Mürgised ja nakkusohtlikud ained: Mürgised ained, mis organismi sattudes põhjustavad tervisekahjustusi või surma. Samuti kuuluvad siia ained, mis võivad põhjustada inimeste ja loomade nakatumist.

Tavaliselt transporditavate mürgiste ainete näited:Pestisiidid,Arseen, kloroform, tsüaniid, plii, arvukad elavhõbeda ained, nikotiin

Nakkusohtlikud ained jagunevad kahte kategooriasse, A- ja B-kategooriasse ning neile on määratud ÜRO numbrid 2814, 2900, 3291, 3373 või 3549.

Nt inimestel: Ebola viirus, B hepatiidi viirus, Marutaud, Kollapalavik.

Loomadel: Sigade Aafrika katku viirus, suur ja sõrataud, linnugripp.

7 klass - Radioaktiivsed ained - mis väljastavad ioniseerivat kiirgust ja on seetõttu organismile äärmiselt kahjulikud. Nt: tulekustutussüsteemid, tihedusmõõturid,röntgeniseadmed, meditsiinilised isotoobid.

8 klass - Söövitavad ja korrodeerivad ained, mis kahjustavad elavaid kudesid ning reageerivad metallidega ning mitmete teiste ainetega. 

Kuigi 8. klassi ohtlikel kaupadel ei ole muid jaotusi, on söövitavatele ainetele määratud pakendirühm, mis näitab ohutaset: 

I pakendigrupp Kõrget ohtu kujutavad ained - 

II pakendigrupp Keskmise ohuga ained

III pakendigrupp Madala ohuga ained

8. klassi ohtlike kaupade näited: lämmastikhape, väävelhape, happe patareide vedelik, leelispatareide vedelik, formaldehüüd, vesinikkloriidhape, jood, metakrüülhape.

9 klass - Muud ohtlikud ained, mis oma omadustelt ei kuulu ühegi teise klassi alla.

Nt. päästevahendid(isetäituvad ja mittetäituvad), turvavööde eelpingutid (ohutusseadmed, elektrooniliselt käivitatud),ohtlikud kaubad masinates või seadmetes,akutoitega seadmed, akutoitega sõidukid, turvapadja moodul (elektrooniliselt käivitatavad turvaseadmed), asbest (amfibool ja krüsotiil).


Kõik ohtlikke aineid vedavad veokid peavad olema märgistatud oranži värvi ohtliku veose märgiga. Märgid ja nendel olevad numbrid on selleks, et hoiatada kaasliiklejaid veose ohtlikkuse eest ning anda päästeteenistusele vajalikku informatsiooni, kui õnnetus peaks juhtuma.

Mida see märk tähendab:

Keemilise aine ohtlikkust saab kindlaks teha numbrikombinatsiooniga, milles igal numbril on vastavalt ohtliku aine klassile oma tähendus. See numbrikombinatsioon asub ohtliku veose märgi ülemises osas ja koosneb 2 - 3 numbrist, mis näitavad ainega kaasnevat ohtu. Esimene number näitab ohuklassi, teine ja kolmas number viitavad aine teistele ohtlikele omadustele. Alumise rea number näitab selle konkreetse aine tähist ÜRO registris. See tähendab, et igale ohtlikule ainele on antud oma number ja nende numbrite järgi tehakse õnnetuste korral kindlaks, millise ainega on tegemist.

Get 20% OFF on your first order. Subscribe to our newsletter and get your coupon!
Subscribe